social return wetgeving

De impact van de social return wetgeving op inclusie en werkgelegenheid

De social return wetgeving: wat is het en waarom is het belangrijk?

De social return wetgeving is een initiatief van de Nederlandse overheid om bedrijven te stimuleren om meer sociale verantwoordelijkheid te nemen. Het houdt in dat bedrijven die een opdracht van de overheid krijgen, een bepaald percentage van de opdracht moeten besteden aan sociale doelen, zoals het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze wetgeving is belangrijk omdat het bijdraagt aan een inclusievere samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen op de arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite om werk te vinden en zijn daardoor afhankelijk van uitkeringen. Door bedrijven te verplichten om deze mensen in dienst te nemen, wordt er actief gewerkt aan het verminderen van de kloof tussen verschillende groepen op de arbeidsmarkt.

Bovendien heeft deze wetgeving ook voordelen voor bedrijven zelf. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, kunnen bedrijven profiteren van hun unieke vaardigheden en talenten. Daarnaast kan het inhuren van deze werknemers leiden tot kostenbesparingen, omdat zij vaak recht hebben op subsidies en andere financiële voordelen.

Maar hoe werkt deze wetgeving precies? Bedrijven die een opdracht van de overheid krijgen met een waarde boven een bepaalde drempelwaarde, moeten voldoen aan de social return verplichting. Dit houdt in dat zij een bepaald percentage van de opdracht moeten besteden aan sociale doelen, zoals het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit percentage varieert per gemeente en per opdracht, maar ligt meestal tussen de 3% en 10% van de opdrachtwaarde.

Bedrijven kunnen op verschillende manieren invulling geven aan deze verplichting. Zo kunnen zij bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, stageplaatsen aanbieden of samenwerken met sociale ondernemingen. Het is belangrijk dat bedrijven hierin creatief zijn en kijken naar wat het beste past bij hun bedrijf en bij de lokale situatie.

Al met al is de social return wetgeving een belangrijk initiatief om te werken aan een inclusievere samenleving waarin iedereen een eerlijke kans krijgt om mee te doen op de arbeidsmarkt. Bedrijven die hieraan meewerken, dragen niet alleen bij aan dit doel, maar kunnen ook profiteren van unieke talenten en kostenbesparingen.

 

9 Veelgestelde Vragen over Social Return Wetgeving in Nederland

 1. Wat is social return wetgeving?
 2. Waarom is social return wetgeving belangrijk?
 3. Wat zijn de voorwaarden van social return wetgeving?
 4. Hoe kan ik een project met sociale terugverdienste uitvoeren?
 5. Welke partijen zijn betrokken bij het toepassen van social return wetgeving?
 6. Wat zijn de financiële gevolgen van het invoeren van sociale terugverdienste in een project?
 7. Welke ondernemingen moeten aan deze wet voldoen en waarom?
 8. Wat kunnen bedrijven doen om te voldoen aan de regels van sociale terugverdiening?
 9. Wat is het verschil tussen ‘sociale inkoop’ en ‘sociale terugverdiening’ ?

Wat is social return wetgeving?

De social return wetgeving is een beleidsinstrument van de Nederlandse overheid om bedrijven te stimuleren om meer sociale verantwoordelijkheid te nemen. Het houdt in dat bedrijven die een opdracht van de overheid krijgen, een bepaald percentage van de opdracht moeten besteden aan sociale doelen, zoals het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel van deze wetgeving is om bij te dragen aan een inclusievere samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen op de arbeidsmarkt en om bedrijven te stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De social return verplichting varieert per gemeente en per opdracht, maar ligt meestal tussen de 3% en 10% van de opdrachtwaarde. Bedrijven kunnen op verschillende manieren invulling geven aan deze verplichting, zoals het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het bieden van stageplaatsen.

Waarom is social return wetgeving belangrijk?

De social return wetgeving is belangrijk omdat het bijdraagt aan een inclusievere samenleving waarin iedereen een eerlijke kans krijgt om mee te doen op de arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite om werk te vinden en zijn daardoor afhankelijk van uitkeringen. Door bedrijven te verplichten om deze mensen in dienst te nemen, wordt er actief gewerkt aan het verminderen van de kloof tussen verschillende groepen op de arbeidsmarkt.

Daarnaast heeft deze wetgeving voordelen voor bedrijven zelf. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, kunnen bedrijven profiteren van hun unieke vaardigheden en talenten. Daarnaast kan het inhuren van deze werknemers leiden tot kostenbesparingen, omdat zij vaak recht hebben op subsidies en andere financiële voordelen.

Bovendien draagt de social return wetgeving bij aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen, zoals het creëren van werkgelegenheid en het verminderen van armoede. Door bedrijven te verplichten om een bepaald percentage van hun opdrachtwaarde te besteden aan sociale doelen, wordt er actief gewerkt aan deze doelstellingen.

Tot slot stimuleert de social return wetgeving ook innovatie en creativiteit bij bedrijven. Bedrijven moeten namelijk creatief zijn in hoe ze invulling geven aan hun social return verplichting en kijken naar wat het beste past bij hun bedrijf en bij de lokale situatie. Dit kan leiden tot nieuwe ideeën en samenwerkingen die anders niet tot stand waren gekomen.

Al met al is de social return wetgeving dus belangrijk omdat het bijdraagt aan een inclusievere samenleving, maatschappelijke doelstellingen realiseert, voordelen heeft voor bedrijven zelf en innovatie stimuleert.

Wat zijn de voorwaarden van social return wetgeving?

De voorwaarden van de social return wetgeving kunnen per gemeente verschillen, maar over het algemeen zijn er een aantal basisvoorwaarden waar bedrijven aan moeten voldoen. Hieronder vindt u een aantal veelvoorkomende voorwaarden:

 1. Opdrachtwaarde: De social return verplichting geldt meestal alleen voor opdrachten met een waarde boven een bepaalde drempelwaarde. Dit kan per gemeente verschillen.
 2. Percentage: Bedrijven moeten een bepaald percentage van de opdracht besteden aan sociale doelen, zoals het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit percentage kan per gemeente en per opdracht verschillen, maar ligt meestal tussen de 3% en 10% van de opdrachtwaarde.
 3. Doelgroep: De social return verplichting richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, Wajongers en mensen met een arbeidsbeperking.
 4. Invulling: Bedrijven kunnen op verschillende manieren invulling geven aan de social return verplichting, bijvoorbeeld door mensen uit de doelgroep in dienst te nemen, stageplaatsen aan te bieden of samen te werken met sociale ondernemingen.
 5. Monitoring: Gemeenten houden vaak toezicht op de naleving van de social return verplichting door bedrijven en kunnen sancties opleggen als deze niet worden nageleefd.

Het is belangrijk dat bedrijven zich goed informeren over de specifieke voorwaarden die gelden in hun gemeente en bij de opdracht die zij hebben gekregen. Door aan deze voorwaarden te voldoen, kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een inclusievere samenleving, maar ook profiteren van unieke talenten en kostenbesparingen.

Hoe kan ik een project met sociale terugverdienste uitvoeren?

Als u een project wilt uitvoeren met sociale terugverdienste, zijn er verschillende stappen die u kunt nemen om dit te realiseren:

 1. Identificeer de sociale behoeften: Het eerste wat u moet doen is de sociale behoeften in uw gemeenschap identificeren. Dit kan bijvoorbeeld werkgelegenheid zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar het kan ook gaan om het creëren van nieuwe kansen voor jongeren of het ondersteunen van lokale non-profitorganisaties.
 2. Zoek naar financieringsmogelijkheden: Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar voor projecten met sociale terugverdienste. Zo kunt u bijvoorbeeld subsidies aanvragen bij de overheid of samenwerken met lokale bedrijven die bereid zijn te investeren in uw project.
 3. Stel een plan op: Zodra u financiering heeft gevonden, moet u een plan opstellen voor hoe u het geld gaat besteden en hoe u uw doelen gaat bereiken. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de wettelijke vereisten voor social return en ervoor te zorgen dat uw plan voldoet aan deze vereisten.
 4. Werk samen met lokale partners: Om uw project succesvol te maken, is het belangrijk om samen te werken met lokale partners zoals non-profitorganisaties, overheidsinstellingen en bedrijven die zich inzetten voor sociale verantwoordelijkheid. Door samen te werken kunt u kennis en middelen delen en ervoor zorgen dat uw project aansluit bij de behoeften van de gemeenschap.
 5. Monitor en evalueer: Zodra uw project van start gaat, is het belangrijk om de voortgang te monitoren en te evalueren. Dit helpt u om te bepalen of uw doelen worden bereikt en waar eventuele aanpassingen nodig zijn.

Door deze stappen te volgen, kunt u een project met sociale terugverdienste uitvoeren dat niet alleen bijdraagt aan de behoeften van uw gemeenschap, maar ook financiële voordelen oplevert voor uw organisatie. Het is belangrijk om hierbij samen te werken met lokale partners en ervoor te zorgen dat uw plan voldoet aan de wettelijke vereisten voor social return.

Welke partijen zijn betrokken bij het toepassen van social return wetgeving?

Bij het toepassen van de social return wetgeving zijn verschillende partijen betrokken. Ten eerste is er de overheid die deze wetgeving heeft opgesteld en bedrijven verplicht om een bepaald percentage van de opdracht te besteden aan sociale doelen.

Daarnaast zijn er de bedrijven die een opdracht van de overheid hebben gekregen en dus verplicht zijn om aan social return te voldoen. Deze bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij het vereiste percentage van de opdrachtwaarde besteden aan sociale doelen.

Een andere belangrijke partij zijn de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie deze wetgeving bedoeld is. Zij kunnen profiteren van social return door bijvoorbeeld in dienst te worden genomen door bedrijven die aan deze verplichting voldoen.

Tot slot zijn er ook nog andere partijen betrokken bij social return, zoals sociale ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Zij kunnen samenwerken met bedrijven om invulling te geven aan social return en zo bijdragen aan een inclusievere samenleving.

Kortom, bij het toepassen van social return wetgeving zijn verschillende partijen betrokken, waaronder de overheid, bedrijven, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en andere maatschappelijke organisaties. Het is belangrijk dat deze partijen samenwerken om ervoor te zorgen dat social return op een effectieve manier wordt toegepast en bijdraagt aan het realiseren van een inclusievere samenleving.

Wat zijn de financiële gevolgen van het invoeren van sociale terugverdienste in een project?

Het invoeren van sociale terugverdienste in een project kan financiële gevolgen hebben voor de betrokken partijen. Dit komt doordat bedrijven die een opdracht van de overheid krijgen, verplicht zijn om een bepaald percentage van de opdrachtwaarde te besteden aan sociale doelen. Hieronder worden enkele financiële gevolgen beschreven.

Ten eerste kan het inhuren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra kosten met zich meebrengen. Deze werknemers hebben vaak extra begeleiding nodig en moeten soms worden opgeleid voordat ze aan het werk kunnen. Dit kan leiden tot hogere loonkosten en extra investeringen in opleidingen en trainingen.

Daarnaast kan het inhuren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook financiële voordelen opleveren. Zo kunnen bedrijven gebruikmaken van subsidies en andere financiële regelingen om deze werknemers in dienst te nemen. Ook kunnen deze werknemers leiden tot kostenbesparingen, omdat zij vaak minder betaald krijgen dan reguliere werknemers.

Een ander financieel gevolg is dat bedrijven die niet voldoen aan de social return verplichting boetes kunnen krijgen. Deze boetes kunnen hoog oplopen en kunnen dus leiden tot aanzienlijke financiële gevolgen voor bedrijven die niet voldoen aan hun verplichtingen.

Tot slot kan het invoeren van sociale terugverdienste ook leiden tot indirecte financiële voordelen. Zo kan het bijdragen aan een positief imago van het bedrijf, wat kan leiden tot meer klanten en meer omzet. Ook kan het leiden tot een hogere medewerkerstevredenheid, wat kan leiden tot minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

Al met al zijn er dus zowel financiële kosten als voordelen verbonden aan het invoeren van sociale terugverdienste in een project. Het is belangrijk dat bedrijven hierin een afweging maken en kijken naar wat het beste past bij hun bedrijf en bij de lokale situatie.

Welke ondernemingen moeten aan deze wet voldoen en waarom?

De social return wetgeving geldt voor bedrijven die een opdracht van de overheid krijgen met een waarde boven een bepaalde drempelwaarde. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de bouw van een gemeentelijk gebouw, het onderhoud van groenvoorzieningen of het leveren van diensten aan overheidsinstanties.

De reden dat deze bedrijven aan de social return wetgeving moeten voldoen, is omdat zij als leverancier of dienstverlener van de overheid een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Door het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dragen zij bij aan een inclusievere samenleving en verminderen zij de kloof tussen verschillende groepen op de arbeidsmarkt.

Bovendien is het inhuren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak voordelig voor bedrijven zelf. Deze werknemers hebben vaak unieke talenten en vaardigheden die kunnen bijdragen aan het succes van het bedrijf. Daarnaast kunnen bedrijven profiteren van financiële voordelen, zoals subsidies en loonkostensubsidies.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de social return verplichting niet alleen geldt voor grote ondernemingen, maar ook voor kleine en middelgrote ondernemingen. Ook deze bedrijven kunnen bijdragen aan een inclusievere samenleving door bijvoorbeeld stageplaatsen aan te bieden of samen te werken met sociale ondernemingen.

Kortom, bedrijven die een opdracht van de overheid krijgen met een waarde boven een bepaalde drempelwaarde, moeten aan de social return verplichting voldoen omdat zij als leverancier of dienstverlener van de overheid een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Door het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dragen zij bij aan een inclusievere samenleving en kunnen zij profiteren van unieke talenten en financiële voordelen.

Wat kunnen bedrijven doen om te voldoen aan de regels van sociale terugverdiening?

Bedrijven kunnen op verschillende manieren voldoen aan de regels van sociale terugverdiening. Hieronder volgen een aantal suggesties:

 1. Werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: Bedrijven kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, bijvoorbeeld via een stage of leerwerktraject. Hierdoor krijgen deze mensen de kans om werkervaring op te doen en zichzelf te ontwikkelen.
 2. Samenwerken met sociale ondernemingen: Bedrijven kunnen samenwerken met sociale ondernemingen die zich richten op het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door producten of diensten af te nemen van deze ondernemingen.
 3. Bieden van stageplaatsen: Bedrijven kunnen stageplaatsen aanbieden aan studenten die anders moeilijk aan een stageplek komen, bijvoorbeeld omdat zij geen netwerk hebben of omdat zij niet over de juiste vaardigheden beschikken.
 4. Investeren in opleiding en training: Bedrijven kunnen investeren in opleiding en training van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij beter in staat zijn om hun werkzaamheden uit te voeren.
 5. Donaties aan goede doelen: Bedrijven kunnen donaties doen aan goede doelen die zich richten op het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het is belangrijk dat bedrijven hierin creatief zijn en kijken naar wat het beste past bij hun bedrijf en bij de lokale situatie. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor goede communicatie met de gemeente of opdrachtgever, zodat duidelijk is wat er van het bedrijf wordt verwacht en welke mogelijkheden er zijn om aan de regels van sociale terugverdiening te voldoen.

Wat is het verschil tussen ‘sociale inkoop’ en ‘sociale terugverdiening’ ?

Sociale inkoop en sociale terugverdiening zijn twee termen die vaak worden gebruikt in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Hoewel ze beide gericht zijn op het creëren van sociale impact, hebben ze verschillende betekenissen.

Sociale inkoop verwijst naar het proces waarbij organisaties bewust producten en diensten inkopen bij leveranciers die een positieve sociale impact hebben. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er wordt samengewerkt met leveranciers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, of die werken volgens duurzame productiemethoden. Het doel van sociale inkoop is om de markt te stimuleren om meer aandacht te besteden aan sociale en duurzame aspecten.

Sociale terugverdiening daarentegen verwijst naar het principe dat bedrijven die opdrachten krijgen van de overheid, een percentage van de opdracht moeten besteden aan sociale doelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een bedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt of stageplaatsen aanbiedt. Het doel van sociale terugverdiening is om bedrijven te stimuleren om meer aandacht te besteden aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en zo bij te dragen aan een inclusievere samenleving.

Kortom, terwijl sociale inkoop gaat over bewuste keuzes maken bij het inkopen van producten en diensten, gaat sociale terugverdiening over het verplicht stellen van sociale doelen bij overheidsopdrachten. Beide principes zijn belangrijk om te werken aan een duurzame en inclusieve samenleving.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.